รับฟังเสียงลูกค้า (VOC)

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OUR PROGRAMS

หลักสูตรการสอน

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการเมืองและการปกครอง

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการระหว่างประเทศ

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการเมืองและการปกครอง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

School of Lifelong Education Chiang Mai University
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต

LIFELONG EDUCATION

Who we are

สถาบันแห่งการเรียนรู้

สู่การเป็นพลเมืองโลก

Where We Create Global Citizens.

Come join us!!

Good things can come from unexpected places.

บางครั้งสิ่งดี ๆ ก็อาจมาจากสถานที่ ที่คุณคาดไม่ถึง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!!

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรมที่ผ่านมา ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อ...

26 มีนาคม 2567
โครงการทบทวนคุณค่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในห้วง 30 ปี และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต
โครงการทบทวนคุณค่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในห้วง 30 ปี และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต

24 มีนาคม 2567
โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการ อย่างยั่งยืน (ESG) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการ อย่างยั่งยืน (ESG) ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

19 มีนาคม 2567
โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2
โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการต่อต้านการทุจริตในสังคม ในหัวข้อ "Hackathon Camp ต้านทุจริต" รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์และแนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตให้กับนักศึกษา พัฒนากิจกร...

17 ธันวาคม 2566
เสนอผลงานในประเด็นเรื่อง Bridging the Gap: Thailand’s Path to Inclusive Prosperity
เสนอผลงานในประเด็นเรื่อง Bridging the Gap: Thailand’s Path to Inclusive Prosperity

นางสาวกชกร เจื้อยแจ้ว นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รั...

29 พฤศจิกายน 2566