Logo

 

 

 

                 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 จัดสัมมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ

                     

       CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”

                    

      "นโยบายรัฐกับการบริหารความหลากหลายในบริบทอาเซียน"

                    

Recent Activities

      > คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะฯ [คลิก]
      > 
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]

      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คร้งที่ 2[คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาตกแต่งพื้นและผนังอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีคัดเลือก
[คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีพิเศษ[คลิก]
      > ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนังานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่[คลิก]
      > ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนังานบริการทั่วไปด้านอาคารสถานที่[คลิก]
      > ประกาศแจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา[คลิก]
      > ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคุัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ [คลิก]
      > ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]