กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวร่วมงานบุญเดือนสิงห์และทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 (19 ก.ค. 2561 - 3 days ago)
ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (17 ก.ค. 2561 - 5 days ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 3 ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหารใหม่ อาคาร 50 ปี (19 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ภาคปกติ 1/2561 (รอบที่ 2) (7 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
โครงการอบรม Digital Literacy for Education Equality (5 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา (12 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) (12 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4330010 สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (12 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (7 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (30 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศแจ้งกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศแจ้งกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)

********** ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ********** (2 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2561 - 3 days ago)
ผลการจัดซื้อกระบอกน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2561 - 3 days ago)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (17 ก.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (12 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 112 รายการ (10 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) มช. (10 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรผู้ช่วยคณบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อปากกาโลหะ พร้อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (27 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาทาสัแบ่งช่องจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารรวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย คณะรัฐศาสตร์ฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 (5 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่) (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่) (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก