คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ฯ รุ่นที่ 50

 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
     ครั้งที่ 3 (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)                

 การประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
      ครั้งที่42 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)


                

 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

                

Recent Activities

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิก]
- ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]
แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 [คลิก]
- หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย หรือ ตีพิมพ์แก่คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิก]
- ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 [คลิก]
- การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก [คลิก]

 

Event

News

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3 )

อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

More Headlines

CLOGS กำหนดจัดโครงการอบรม “การกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น: จากหลักการสู่ปฏิบัติ” วันที่ 18 ม.ค. 59 และ วันที่ 1 ก.พ. 59 (อ่านรายละเอียด)

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

Our Partners