คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ฯ รุ่นที่ 50

 

 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
     ครั้งที่ 3 (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)                

 การประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
      ครั้งที่42 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559)


                

Recent Activities

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
​- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข [คลิก]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แผน ก แบบ ก2 [คลิก]
รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro) ปีการศึกษา 2559 [คลิก]
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2558 [คลิก]
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.ครั้งที่ 2 [คลิก]
- กองกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้แบบฟอร์มหนังสือ[คลิก]
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิก]
 

Event

News

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3 )

อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

More Headlines

CLOGS กำหนดจัดโครงการอบรม “การกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น: จากหลักการสู่ปฏิบัติ” วันที่ 18 ม.ค. 59 และ วันที่ 1 ก.พ. 59 (อ่านรายละเอียด)

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

Our Partners