+66 0539 42960
+66 0539 42988

ข้อมูลสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Image Description

By Administrator

2021-12-23 15:36:14 | 5 months ago
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงสร้างองค์กร และการบริหารฯ
2. ข้อมูลผู้บริหาร
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
ผู้บริหารของคณะฯ
3. อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
5. ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อคณะรัฐศาสตร์ฯ
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมกฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าวสารวิจัยและบริการวิชาการ
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. ถาม-ตอบ (Q&A)
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
Facebook Messenger
9. Social Network
Facebook
การดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาส 1)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565่
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566 ของ สกอ.
คู่มือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ (กองวิเทศสัมพันธ์)
คู่มือการทำหนังสือเดินทาง (Passport) และวีซ่า (Visa)
คู่มือระบบ 3 มิติ - PO (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการลงทะเบียนเรียน
ประกาศทุนวิจัย
ประกาศทุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน
รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการฯ
17. e–Service
ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน (e-Stock)
ระบบสารสนเทศแผนและงบประมาณ (e-Planing)
ระบบสารสนเทศสำหรับการประชุม (e-Meeting)
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล e-Hr
ระบบสารสนเทศจองห้องประชุม (e-Room)
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (POL-S)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ประกาศเจตจำนงค์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ/แผนอัตรากำลัง
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบ 2564
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2565
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สิทธิ และสวัสดิการ
วันลา วันหยุด ลาปฏิบัติงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)
ติดต่อผู้บริหารของคณะฯ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)
Facebook Messenger
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมนำเสนอแผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์​ระยะ 4 ปี (มกราคม 2564- มกราคม 2568)
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระยะ 4 ปี (2564-2567)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงค์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสนอชื่อบุคลากรและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
พิธีมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
แผนป้องกันการทุจริต
39. แผนป้องกันการทุจริต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของคณะรัฐศาสตร์ฯ
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565่Share: