+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี 2565

Image Description

By Administrator

2022-03-23 15:13:31 | 3 months ago

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี 2565 ในกรอบการวิจัย: ประเด็นปัญหา PM2.5 ที่ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside

สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำวิจัยในกรอบการวิจัยข้างต้น เสนอชื่อนักวิจัยเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หากเป็นชาวต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพร้อมแบบฟอร์ม ได้ทาง https://cmu.to/9Dyk- และยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ทาง https://cmu.to/PDReinventing2022 เปิดรับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 (ปิดระบบยื่นเอกสารออนไลน์) หากยื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งรายชื่อมายังหน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ  เพื่อรวบรวมรายชื่อแจ้งไปยัง สบว. ต่อไป
Share:

124 -- Fund -- ทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก PD Reinventing U.pdf


Size: 146.74 kB

ดาวน์โหลด