+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-13 17:25:04 | 11 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ ท้าทายของสังคม ดังนี้

1) โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

1.1) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย

1.2) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5

1.3) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.4) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

1.5) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน

1.6) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง

2) โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

2.1) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9472 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

**โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอขอรับทุนให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
Share:

290 - ข้อเสนอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2565.pdf


Size: 506.70 kB

ดาวน์โหลด

290 - ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565.pdf


Size: 1.65 MB

ดาวน์โหลด