+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-13 17:23:32 | 11 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ แผนงาน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9474 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

**โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอขอรับทุนให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
Share:

289 - ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช..pdf


Size: 332.78 kB

ดาวน์โหลด

289 - ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 2565.pdf


Size: 433.24 kB

ดาวน์โหลด

289 - ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565.pdf


Size: 1.65 MB

ดาวน์โหลด