+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส


Image Description

By Administrator

2021-07-13 16:59:11 | 11 months ago

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3b8Z3Ro (ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564)

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนขอให้จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด ส่งมายังหน่วยวิจัยของคณะ ก่อนเสนอไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (เวลาราชการ) เท่านั้น
Share:

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566.pdf


Size: 1.46 MB

ดาวน์โหลด