+66 0539 42960
+66 0539 42988

วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Image Description

By Administrator

2021-12-24 09:13:02 | 4 months ago

 

 


 

วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

(Graduate Review of Political Science and Public Administration Journal)

 นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

 

วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนา อาณาบริเวณศึกษา และประวัติศาสตร์การเมือง ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)

 

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

 

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน พิจารณาโดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา)

 

กำหนดการเผยแพร่

 

เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

ปิดรับบทความรอบแรก วันที่ 30 เมษายน 2565

 

รายชื่อกองบรรณาธิการ

 
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
1 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ที่ปรึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี บรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล กองบรรณาธิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์ กองบรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ กองบรรณาธิการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ กองบรรณาธิการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษราภัค ชัยปะละ กองบรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วรกิตติมาลี กองบรรณาธิการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ กองบรรณาธิการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 นางสาวสิริมา ชินสมุทร เลขานุการกองบรรณาธิการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิธีการส่งบทความ

 
ขอให้ผู้เขียนนำส่งเอกสาร/ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ดังรายการด้านล่าง มายังกองบรรณาธิการผ่านอีเมล gradreview-pspaj@gmail.com 
1) แบบฟอร์มนำส่งบทความ ซึ่งผู้เขียนรับรองว่าบทความที่นำส่งมานั้น เป็นผลงานของผู้เขียนเอง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอให้วารสารอื่นพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ 
2) บทความต้นฉบับที่มีการจัดรูปแบบตามรายละเอียดที่วารสารกำหนด นามสกุล .pdf 
3) บทความต้นฉบับที่มีการจัดรูปแบบตามรายละเอียดที่วารสารกำหนด นามสกุล .doc หรือ .docx และ 
4) รูปภาพ ที่ใช้ประกอบในบทความ นามสกุล .jpg, .jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด 300 Pixel / High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500KB (ถ้ามี)
 

กระบวนการพิจารณา

 
การพิจารณาคัดเลือกบทความ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) กองบรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหาของบทความกับขอบเขตเนื้อหาของวารสาร ความน่าสนใจ การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ และความครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาการ และจะพิจารณาความซ้ำซ้อนของบทความโดยการนำบทความเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการผ่านโปรแกรม Turnitin
2) บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน พิจารณา โดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา) 
3) กระบวนการพิจารณาบทความตามข้อ 1) และ 2) จะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ และหากกระบวนการพิจารณาล่าช้ากว่าที่กำหนด กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบถึงความล่าช้าดังกล่าว 
4) ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไข หรือปรับปรุงบทความ ให้ผู้เขียนแก้ไขบทความ และนำส่งกองบรรณาธิการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา
5) การตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และเนื้อหาของบทความ กรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ก่อนนำส่งบทความเข้าสู่ระบบ และตลอดกระบวนการพิจารณาบทความ วารสารมีสิทธิ์ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความในกรณีที่ผู้เขียนไม่ดำเนินการแก้ไขภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ
6) เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาบทความที่ผู้เขียนปรับแก้แล้ว ว่าเห็นสมควรให้ตอบรับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์และส่งไปยังผู้เขียน
7) กองบรรณาธิการจะนำบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการจัดรูปแบบ และการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่เบื้องต้นให้ผู้เขียนทราบ 
 
 

ช่องทางการติดต่อ

 

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

นางสาวสิริมา ชินสมุทร (ผู้จัดการวารสาร)
โทรศัพท์ 0-5394-2995 โทรสาร 0-5394-2988 
อีเมล gradreview.pspaj@gmail.com

 Share:

Image description

Call for paper-GRPSPAJ.png

508.78 kB

Image description

Capture2.PNG

22.93 kB

Image description

For Authors English.png

76.55 kB

Image description

Submit here.png

1.97 MB