อ.ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

WORRAPONG TRAKARNSIRINONT


-
 Email: -MY CLASSES

128305 : การวางแผนการบริหาร
128306 : การบริหารงานคลัง
128307 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
128434 : การคลังท้องถิ่น
128431 : งบประมาณแผ่นดิน
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การค้นคว้าอิสระ

MY PUBLICATIONS

แนวทางการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนในภาคเหนือ ประเทศไทย
โครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (โครงการวิจัยเนื่องในวาระ 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.)
โครงการประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจาเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มจังหวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
โครงการบริหารปกครองแบบประสานความร่วมมือ : กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประเมินผลเพื่อพัฒนากลไลหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนยุทธศาสต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการติดตามและประเมินผล"แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่"
การสร้างสร้างสมรรถนะด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการรณรงค์และการศึกษาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่