อ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ

WANNAPA LEERASIRI


66 5394 2999 ext 140
 Email: wleerasiri@gmail.comMY CLASSES

126711 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
126359 : สหกิจศึกษา
126321 : กฎหมายระหว่างประเทศเบื้องต้น
126330 : ศึกษาวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

MY PUBLICATIONS

Empowering without educating:
บทความเรื่อง การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
บทความเรื่อง ก้าวข้ามข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาข้ามพรมแดน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มจังหวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
สตรีในการเมืองไทย: สังคมไทยพร้อมหรือไม่สำหรับการมีนายกฯหญิง
บทความเรื่อง นโยบายต่างประเทศภายใต้การแย่งชิงความเป็นเจ้าในเอเชียระหว่างอเมริกาและจีน