อ.ดร. วลีรัตน์ แสงไชย

WALEERAT SANGCHAI


-
 Email: -MY CLASSES

128101 : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
128306 : การบริหารงานคลัง
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128333 : ประชาสังคมกับการบริหารงานท้องถิ่น
128434 : การคลังท้องถิ่น
12431 : งบประมาณแผ่นดิน
128100 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

MY PUBLICATIONS

ฤา...นักปกครอง นักบริหารไทย จะไม่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 "บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
ความเป็นไป และ ความได้เป็นของการบริหารงานคลังท้องถิ่น