อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

PIKUL ITTIHIRANYAWONG


-
 Email: -MY CLASSES

128307 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
128308 : การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
128403 : การบริหารโครงการ
128423 : ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
128435 : นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
128451 : เทคนิคการปรับปรุงการบริหาร
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การค้นคว้าอิสระ

MY PUBLICATIONS

เครือข่ายทางสังคมกับการบรรเทาวิกฤติหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือ
การวิเคราะห์ผลงานวิจัยมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (บทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัยครั้งที่ 5: งานวิจัยกับการพัฒนาพื้นที่” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552)
การสำรวจแนววิธีการบริหารจัดการความรู้ของอปท.ภาคเหนือเพื่อการวางแผนพัฒนา
ความท้าทายในการวัดผลการดำเนินงานองค์การปกครองท้องถิ่นไทย (บทความวิชาการเพื่อเสนอในวาระครบรอบวันสถาปนา 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “นวัตกรรมทางรัฐ-ประศาสนศาสตร์: ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552)
องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยกับการบริหารจัดการความรู้ด้านแผน
การสำรวจแนววิธีการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการวางแผนพัฒนา
โครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (โครงการวิจัยเนื่องในวาระ 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.)
โครงการวิจัยทาเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มจังหวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชน
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง
การสำรวจแนววิธีการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการวางแผนการพัฒนา
การวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้ออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดลำพูน
การวิเคราะห์เอกสารวิจัย "การค้นคว้าอิสระ" และ "วิทยานิพนธ์" ของมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่