อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

THITIWUT BOONYAWONGWIWAT


66 5394 2999 ext 124
 Email: btitiwut@gmail.comMY CLASSES

127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127459 : สหกิจศึกษา
127789 : หัวข้อเลือกสรรทางการเมืองและการปกครอง
127359 : พื้นที่และประเด็นศึกษา
127433 : การเมืองของชาติพันธ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
127789 : หัวข้อเลือกสรรทางการเมืองและการปกครอง (มโนทัศน์การเมืองว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและข้ามชาติ)

MY PUBLICATIONS

ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. การเมืองในพิพิธภัณฑ์: การอำพรางความรุนแรงแห่งลุ่มน้ำสาละวิน. กระแสอาคเนย์(southeast current) 2009 ; 1 : 20 - 34. (วารสาร)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. รัฐ-ชาติพม่ากับพิพิธภัณฑ์: ว่าด้วยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติ. ศิลปวัฒนธรรม (art and culture magazine) 2009 ; 1 : 154 - 168. (วารสาร)
ประชาธิปไตย ไทย-พม่า. มติชน พ.ย. 7 2008 12:00AM; : 7 พ.ย. 7 2008 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
ทหารพม่ากับการเมือง: ว่าด้วยยุทธศาสตร์ "ยึด ยื้อ ย่อยยับ". มติชน ต.ค. 10 2008 12:00AM; : 7 ต.ค. 10 2008 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
กองทัพไทยกับปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม: การทูตสีเขียวในความสัมพันธ์ไทย-พม่า. มติชน ส.ค. 13 2008 12:00AM; : 7 ส.ค. 13 2008 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
เศรษฐกิจการเมืองพม่า: ว่าด้วยมายาคติของผลประโยชน์แห่งชาติ. มติชน ก.ค. 15 2008 12:00AM; : 6 ก.ค. 15 2008 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
มหาอำนาจกับความช่วยเหลือมนุษยธรรม: บทเรียนจากพายุนาร์กีสในพม่า. มติชน มิ.ย. 25 2008 12:00AM; : 7 มิ.ย. 25 2008 12:00AM () (บทความในหนังสือพิมพ์)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. พม่ากับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: ว่าด้วยการพัฒนา อุดมการณ์ และความรุนแรงแห่งนวสมัย. สังคมศาสตร์ 2008 ; 1 : 100 - 129. (วารสาร)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. รัฐชาติพม่ากับรัฐธรรมนูญ: ว่าด้วยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติภายใต้ระบอบสังคมนิยม. อินโดจีนศึกษา 2008 ; 1 : 253 - 294. (วารสาร)
กระบวนการสื่อสร้างความหมายต่อ "ฝื่น" โดยใช้พิพิธภัณฑ์ "หอฝิ่น"
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. การเมืองเรื่องวรรณกรรม: ว่าด้วยอองซานซูจีกับสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในสังคมไทย. 2008 ;(บทความวิชาการ)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. Social Movements of Ethnic Minorities:Movements to Assert the Real Existence of Shan Refugees. 2552 ;(บทความวิชาการ International Conference on Shan Studies)
การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ มองพม่าหลังเลือกตั้ง:โดย พันธ์ุทิพย์ ธีระเนตร. 2558 ;(ให้สัมภาษณ์ข้อมูลบทความในหนังสือพิมพ์)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. สงครามเย็นยุคใหม่ กับสภาวะแห่งความป่าเถื่อน. 2558 ;(บทความในหนังสือพิมพ์)
The emergence of anti-narcotic ideology on the Thai-Myanmar border.2558 ;(Proceedings Asian Studies on the Pacific Coast (ASPAC) 2016 Conference, California State University, Northridge )
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาและความท้าทายในปี พ.ศ.2559. มติชน ก.ค. 15 2008;(บทความในหนังสือพิมพ์)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. นักรัฐศาสตร์ชี้วินาศกรรมบัสเซลส์เชื่อมปารีสโยงผู้ลี้ภัยอียูตอบโต้ปฏิบัติการไล่ล่า. มติชน มี.ค. 22 2016;(ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในหนังสือพิมพ์)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. มายาคติของหอฝิ่น: ความหมายของฝิ่นภายใต้บริบทแห่งการสร้างชาติและการท่องเที่ยว. วารสารลุ่มแม่น้ำโขง, 2016 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2559)
ฐิติวุฒิ:บุญยวงศ์วิวัชร. สนามภาษาคิอสนามการเมือง: การก้าวข้ามชาตินิยมแบบทหารสู่ชาตินิยมแบบอองซานซูจี. มติชน พ.ค. 19 2016;(บทความในหนังสือพิมพ์)