อ. ฑภิพร สุพร

Thapiporn Suporn


 66 5394 2989 ext 123  , mobile : 66 89 247 2767
 Email: thapiporn@gmail.com                                                thapiporn.s@cmu.ac.th
MY CLASSES

126211: ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
126101: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

MY PUBLICATIONS

บทความปริทัศน์หนังสือ เรื่อง "Is the American century over"