รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

THANYAWAT RATTANASAK


ความเชี่ยวชาญ: นโยบายสาธารณะ การบริหารราชการไทย การบริหารท้องถิ่น จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
Tel: 66 5394 2999 ext 110

Email: thanyawatr@gmail.com, thanyawat.r@cmu.ac.thMY CLASSES

128201 : การบริหารราชการไทย
128204 : การบริหารท้องถิ่น
128304 : นโยบายสาธารณะและการพัฒนานโยบาย
128401 : จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
128484 : สัมมนาระบบบริหารราชการไทย
140103 : การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การค้นคว้าอิสระ

MY PUBLICATIONS

ธันยวัฒน์:รัตนสัค. การบริหารราชการไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 355 หน้า. 500 เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม)
ธันยวัฒน์:รัตนสัค. นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ์; 2012. 321 หน้า. 1000 เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม)
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน. เชียงใหม่: กระทรวงแรงงาน; 2004. 254หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
การประเมินหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2004. 164หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
การประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี; 2004. 61หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ปี 2546. เชียงใหม่: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี; 2003. 153หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2009. 127หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและรูปแบบการให้บรการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง. เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2010. 151หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
The Study of Policy Concerning Elderly Welfare and Elderly Welfare Administration in Local Administrative Organization in Japan. Osaka, Japan: The Komai Fellowship of The Hitachi Scholarship Foundation, Japan; 2011. 104หน้า(รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); 2011. 146หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ธันยวัฒน์:รัตนสัค. การบริหารการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ์; 2003. 220 หน้า. 300 เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม)
ธันยวัฒน์:รัตนสัค. นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ์; 2003. 268 หน้า. 300 เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม)
วีรานรี ติยะบุตร และธันยวัฒน์ รัตนสัค. กระบวนการนำนโยบายให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไปปฏิบัติ ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. บทความวิจัย นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัย ระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ตึก ICIT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2556. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นต่อนโยบายการประกันดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของญี่ปุ่น. วารสารรัฐศาสตร์และรับประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 4 (2556)
โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการของเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและรูปแบบการให้บริการของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง