อ. สุพิชฌาย์ ปัญญา

SUPITCHA PUNYA


66 5394 2999 ext 129
 Email: phupitch@gmail.comMY CLASSES

127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127303 : ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
127315 : ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
127316 : การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
127459 : สหกิจศึกษา
127100 : การเมืองในชีวิตประจำวัน
140101 : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
127412 : แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม

MY PUBLICATIONS

ตีพิมพ์บทความเรื่อง นิเวศวิทยาการเมือง ว่าด้วยเรื่องเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในวารสารสังคมแม่น้ำโขง
บทความวิชาการ เรื่องวิวาทะทางการเมืองว่าด้วยเรื่องเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวารสาร สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความวิชาการเรื่อง ทุนจีนในแขวงหลวงน้ำทา ในวารสารลาวศึกษา ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเผยแพร่)
งานประชุมวิชาการ รัฐศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสนอผลงานวิจัยเรื่อง "บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 7 (ค.ศ.2010-2015)"
วิวาทะทางการเมืองว่าด้วยเรื่องการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานพลวัตอาเซียน ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บทความวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลลาวต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีค.ศ.2015 ใน วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เม.ย. 56 - ก.ย.56
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐไทยต่อพลวัตของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2540-2555