ผศ.ดร. สกล บุญสิน

SAKON BOONSIN


-
 Email: -MY CLASSES

128202 : องค์การและการบริหาร
128203 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128322 : พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
128435 : การบริหารแรงงาน
128427 : การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

MY PUBLICATIONS

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรนำมาใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทย" ในงานสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผลงาน ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเสนอในการประชุมวิชาการ "งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2558
ชื่อผลงาน มาตรฐาน วิธีการ ปัญหา และทางเลือกในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเสานอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558
บทบาทของสหภาพแรงงานต่อการเมืองไทย
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน การทดสอบโมเดลการวัดและโมเดลโครงสร้าง (ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทการนำเสนอด้วยปากเปล่า: Oral presentation)
ตีพิมพ์ผลงานใน Proceeding WMS ครั้งที่ 3 เรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน: การทดสอบโมเดลการวัดและโมเดลโครงสร้าง (ได้รับรางวัลชมเชย Best paper Award)
ตีพิมพ์ผลงานใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "บทบาทของสหภาพแรงงานต่อการเมืองไทย"
โครงการประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย