อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน

RAWEEWAN PATSAMARN


66 5394 2989 ext 148
 Email: qrawee@hotmail.comMY CLASSES

128101 : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128331 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขององค์การ
128353 : การจัดการองค์การไม่แสวงหากำไร
128100 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

MY PUBLICATIONS

มิถุนายน 2539
ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยความต้องการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่
สิงหาคม 2539
ผู้วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการขององค์การ กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 2540
ผู้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศ จังหวัดเชียงใหม่
2542 - 2544
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร โครงการวิจัยยาลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย
2542 - 2544
ผู้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2545
ผู้จัดทำโครงการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ข้าราชการกรมทางหลวง และตำรวจทางหลวง กระทรวงคมนาคม
เมษายน 2546
ผู้วิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในสถานที่ที่ปฏิบัติงานของนายช่างแขวงการทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
พฤษภาคม 2546
ผู้วิจัย การจัดทำแผนการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
มกราคม 2548
ผู้วิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณสุขมูลฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2548
ผู้ช่วยนักวิจัย เรื่อง ปัญหาการเลือกตั้งในประเทศไทย 2548
พฤษภาคม 2548
ผู้วิจัย เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2554
ผู้วิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การนำนโยบายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการไทยระดับจังหวัดไปปฏิบัติ
พฤษภาคม 2556
ผู้วิจัย เรื่อง การรับบริการสาธารณะด้านการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1