อ. ราม โชติคุต

RAM CHOTIKOOT


66 5394 2999 ext 117
 Email: ramjoti2000@hotmail.comMY CLASSES

127330 : จิตวิทยาการเมือง
127416 : การเมืองว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
127493 : สัมมนาทฤษฎีการเมืองและสังคม
127712 : สัมมนาทฤษฎีการเมืองและสังคม

MY PUBLICATIONS

Jean Jacques Rousseau and his critics on Modernity 1 รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 24 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
Nietzche and the entry into Postmodernity 1 รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 16 เชียงใหม่ 2005 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง
การวิเคราะห์เอกสารวิจัย "การค้นคว้าอิสระ" และ "วิทยานิพนธ์" ของมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Proceedings(The Asian Conference on Asian Studies 2016) :The Parallel Society in Thailand(2001-2014)