อ.ดร. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

PITARPA PISUTSAERANEE


<

66 5394 2999 ext 116ม081
 Email: pichaarpa@homail.comMY CLASSES

ลาศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)

MY PUBLICATIONS

นโยบายของจีนในการขยายพลังอำนาจทางทะเลในช่วงหลังสงครามเย็น(1990-1997) 1 เอเชียปริทัศน์ 3 19 กรุงเทพฯ 1998 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
จีนกับความมั่นคงด้านพลังงาน 1 เอเชียปริทัศน์ 1 15 กรุงเทพฯ 2005 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
จีนกับปัญหาผู้ก่อการร้ายมุสลิมในซินเกียง : มุมมองของทฤษฎีการสร้างชาติ. ประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2548) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ หน้า -. 2005. 5 ธ.ค. 8 2005 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
จีน – สหภาพยุโรป: การกีดกันทางการค้า. จีน – สหภาพยุโรป: การกีดกันทางการค้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า -. 2008. 5 มี.ค. 25 2008 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
จีนกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกเสมือน (ที่ประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติ 2551)
จีนในปี 2551 (เอเชียรายปี สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550
บทบาทและกระบวนการของการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย กรณีศึกษาAusAIDผ่านโครงการความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ให้กับไทย
การวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้ออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดลำพูน
Role and Method of Australian foreign Aid: Case Study of Ausaid and Aid on Public health in Thailand