อ. พินสุดา วงศ์อนันต์

PINSUDA WONGANAN


66 5394 2999 ext 105
 Email: pinsuda_w@hotmail.comMY CLASSES

127100 : การเมืองในชีวิตประจำวัน
127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127459 : สหกิจศึกษา
140101 : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
12731 : การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
127205 : การปกครองท้องถิ่น

MY PUBLICATIONS

โครงการการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น กรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร
การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาด้านการอนุบาลเด็กเล็กของเทศบาลตำบล เขตจังหวัดเชียงใหม่: การศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง และเทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่