อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

PIKUL ITTIHIRANYAWONG


-
 Email: -MY CLASSES

128101 : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
128201 : การบริหารราชการไทย
128304 : นโยบายสาธารณะและการพัฒนานโยบาย
128401 : จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
128322 : พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
128351 : การจัดการเปลี่ยนแปลง
128352 : การจัดการความขัดแย้ง
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การค้นคว้าอิสระ

MY PUBLICATIONS

-