ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์

PATAMAWADEE JONGRUCK


66 5394 2999 ext 103
 Email: patamawadee@hotmail.comMY CLASSES

128202 : องค์การและการบริหาร
128403 : การบริหารโครงการ
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128482 : สัมมนานโยบายสาธารณะในประเทศ
128484 : สัมมนาระบบบริหารราชการไทย

MY PUBLICATIONS

[2014] ‘Paradoxes of decentralization in Thailand: Evidence from decentralizing the task of controlling illegal drugs to local governments’ in Conteh, C and Huque, A.S (eds.) Public Sector Reforms in Developing Countries: Paradoxes and Practices, London, Routledge.
[2014] ‘Blurred line between ‘elite capture’ and ‘effective leadership’: Empirical case study from local governments in Thailand’ Paper presented at International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference 14th, Carleton University, Ottawa, Canada. (Co-author with -Rohitarachoon, P.,Rees, C., Hossain,F., University of Manchester)
[2012] ‘Paradoxes of decentralization reform at the periphery: Evidence of decentralized drugs policy in Thailand’. Paper presented at International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference 12th, University of Rome Tor Vergata, Italy.
การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ของการปกครองท้องถิ่นในประเทสไทย พ.ศ. 2540-2556
โครงการวิจัยเชิงสำรวจทิศทางและศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่