ผศ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล

PARUEDEE NGUITRAGOOL


66 5394 2989 ext 127
 Email: pn@codewizaeds.comMY CLASSES

126359 : สหกิจศึกษา
126443 : สัมมนากลไกความร่วมมมือของประชาคมอาเซียน
126330 : ศึกษาวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

MY PUBLICATIONS

[2557] Nguitragool, Paruedee (2014) “Learning from Local: Doing Interviews in Southeast Asia,” in Mikko Huotari, Jürgen Rüland and Judith Schlehe (eds) Methodology and Research Practice in Southeast Asian Studies, Houndsmills/Basingstoke: Palgrave Macmilla, 128- 143
[2556] Nguitragool, Paruedee (2013) Indonesia, the West and International Politics: A Survey of Indonesian Student Perceptions of Self and Others in International Relations, Occasional Paper No. 18 (July 2013), Southeast Asian Studies at the University of Freiburg (Germany), available at https://portal.uni-freiburg.de/areastudies/Content/files/occasional-paper-series/op-18_nguitragool.pdf
[2555] Nguitragool, Paruedee (2012) “God-King and Indonesia: Renegotiating the Boundaries between Western and Non-Western Perspectives on Foreign Policy,” Pacific Affairs, Vol. 85, No. 4, pp. 723-743
[2555] Nguitragoo, Paruedee (2012) “Environmental Governance in Democratic and Decentralised Indonesia: Between State, Family and Conservation,” European Journal of East Asian Studies, Vol. 11, 45-69
[2554] Nguitragool, Paruedee (2011) “Negotiating the haze treaty: power, interest, and institutions in the negotiation for the ASEAN agreement for transboundary haze pollution (2002),” Asian Survey, 51:2
[2554] Jürgen, Rüland and Paruedee Nguitragool (2011) “Does Regime Type Matter? Southeast Asia's New Democracies and the Democratic Peace Hypothesis Revisited,” in Marco Bünte and Aurel Croissant (eds.) The Crisis of Democratic Governance in Southeast Asia, Houndsmills/Basingstoke: Palgrave Macmillan.
บทความเรื่องความร่วมมืออาเซียนในการต่อต้านปัญหาโจรสลัดและอาชญากรรมทางทะเล
นำเสนอผลงานเรื่อง ปัญหาหมอกควันกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Haze pollution and the changing contours in East and Southeast Asia) ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร" วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-17.00 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความเรื่อง Joko Widodo –A man who rocks Indonesia ลงใน Southeast Asia News Letter พิมพ์โดย The regional center for social science and sustainable development (RCSD), Chiang Mai University