อ. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ

PANUWAT PANDUPRASERT


66 5394 2999 ext 122
 Email: panuwat.panduprasert@gmail.comMY CLASSES

ลาศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)

MY PUBLICATIONS

[2556] ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. “ทหารไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยหลัง 14 ตุลา”, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, หน้า 89 – 123
[2556] ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
[2556] ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
[2556] ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. “ประวัติศาสตร์ของการกระจายอำนาจในอินโดนีเซีย”, บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่ 27 – 28 พ.ย. 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
[2554] ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ. “การปฏิรูปกองทัพอินโดนีเซียให้เป็นประชาธิปไตยในยุคของประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน”, บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 9 ธ.ค. 2554 ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่