ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

PAILIN PHUJEENAPAN


66 5394 2999 ext 118
 Email: pailin_p@hotmail.comMY CLASSES

127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127303 : ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
127459 : สหกิจศึกษา
127792 : สัมมนาการเมืองและการปกครองของไทย
127412 : แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
127414 : การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
127751 : เทคนิคการวิจัยและสถิติทางสังคม

MY PUBLICATIONS

โครงการวิจัยสมรรถนะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2020
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐไทยต่อพลวัตของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2540-2555
โครงการรณรงค์และการวิจัย "กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งระหว่างเมืองกับชนบทในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550
พัฒนาการของพรรคการเมืองไทย: ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ทางการเมือง 1 วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ 1 9 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
เสนอบทความเรื่อง "ผู้หญิงกับการเลือกตั้ง" ใน Thai Studies วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมฟูรามา
คู่มือการมีส่วนร่วม กกต.
ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สหพันธรัฐมาเลเซีย 2556
Transfer of Basic Education Institute to Local Government Organization 2011