อ. นรุตม์ เจริญศรี

NARUT CHAROENSRI


ความเชียวชาญ : การเมืองของการขนส่งระหว่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออก, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ 
Expertise: International Politics of International Transport in East Asia, Economic Cooperation in the Greater Mekong Sub-Region, Japanese Foreign Policy towards Southeast Asia, Comparative Regionalism
Tel: 66 5394 2999 ext 123
Email: narut.c@cmu.ac.th
Face Book: Narut Charoensri
 MY EDUCATION BACKGROUND

รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่ในช่วงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านเอเชียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies) มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศสหราชอาณาจักร

MY CLASSES

-

MY PUBLICATIONS

[แหล่งทุน : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
ระบบคมนาคมขนส่งกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขง: การทบทวนวรรณกรรม
[แหล่งทุน : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า]
โครงการศึกษาระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: เวียดนาม
[แหล่งทุน : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
บทบาทสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเกิดขึ้นของภูมิภาคนิยมในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
[แหล่งทุน : โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)]
สถานะองค์ความรู้ภูมิภาคศึกษาเปรียบเทียบอาเซียน-สหภาพยุโรป
นรุตม์ เจริญศรี. (2561). ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี: บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศ และผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นรุตม์ เจริญศรี. (2560). ปริทัศน์หนังสือ The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World’s Most Dynamic Region. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,
นรุตม์ เจริญศรี. (2560). ปริทัศน์หนังสือ Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. วารสารสังคมศาสตร์,
นรุตม์ เจริญศรี. (2560). การขนส่งระหว่างประเทศกับความมั่นคงใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จุลสารความมั่นคงศึกษา, เล่มที่ 184.
นรุตม์ เจริญศรี. (2559). ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน. จุลสารความมั่นคงศึกษา, เล่มที่ 175.
นรุตม์ เจริญศรี. (2559). ประชาคมเอเชียตะวันออกภายใต้ ERIA: บทบาทของญี่ปุ่นต่อคลังสมองกับการพัฒนาประชาคมเอเชียตะวันออก. International Journal of East Asian Studies, 20(1): 67-98.
นรุตม์ เจริญศรี. (2557). บทเรียนจากสหภาพยุโรปสู่อาเซียน: ข้อเสนอด้านวิธีวิทยาการศึกษา และประสบการณ์ในอดีต. วารสารยุโรปศึกษา, 22(1): 125-169.
นรุตม์ เจริญศรี. 2557. บทบาทสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเกิดขึ้นของภูมิภาคนิยมในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นรุตม์ เจริญศรี. (2557). การสร้างเรื่องเล่าใหม่ของภูมิภาค: บทเรียนจากสหภาพยุโรป. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 5(1): 15-23.
นรุตม์ เจริญศรี. 2556. ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นรุตม์ เจริญศรี. 2556. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เชียงใหม่: สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นรุตม์ เจริญศรี. 2553. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. จุลสารความมั่นคงศึกษา, เล่มที่ 86
Narut Charoensri. 2014. Regional Connectivity in ASEAN, 2012. In J. Phoonkham, & M. Tan (Eds.), TU-ASEAN Political Outlook. Bangkok: Direk Jayanama Center (DJC), Faculty of Political Science, Thammasat University.
นรุตม์ เจริญศรี. 2556. ท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียน. วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา 1(2): หน้า 43-61
นรุตม์ เจริญศรี. 2556. แรงผลักดันและเป้าหมายของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่. วารสารสังคมศาสตร์ 43 (2): หน้า 66-82
นรุตม์ เจริญศรี. 2552-2553. ญี่ปุ่นกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย: แรงผลักดันจากศูนย์กลางทุนนิยมโลก. วารสารญี่ปุ่นศึกษา 26 (2): หน้า 103-117
นรุตม์ เจริญศรี. 2552. ปริทัศน์หนังสือ History of Aid to Laos: Motivations and Impacts. วารสารยุโรปศึกษา 17 (1): หน้า 153-162
นรุตม์ เจริญศรี. 2551. ทุนญี่ปุ่น: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารญี่ปุ่นศึกษา 25 (1): หน้า 119-138
นรุตม์ เจริญศรี. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและเกาหลีเหนือ: ปัญหาและทางออก. วารสารยุโรปศึกษา 16 (1): หน้า 17-31
นรุตม์ เจริญศรี. 2551. บทแนะนำหนังสือ Why European Will Run the 21st Century โดย Mark Leonard. รัฐศาสตร์สาร 29 (2): หน้า 268-275
นรุตม์ เจริญศรี. 2550. การเปลี่ยนผ่านผู้นำอังกฤษ: ผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกา?. วารสารยุโรปศึกษา 15 (2): หน้า 53-75
นรุตม์ เจริญศรี. 2550. โครงการขีปนาวุธป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาและผลต่อยุโรป. วารสารยุโรปศึกษา 15 (1): หน้า 103-137
นรุตม์ เจริญศรี. 2549. สหภาพยุโรปกับกรณีปัญหาอิสราเอล-เลบานอน. วารสารยุโรปศึกษา 14 (1-2): หน้า 1-17
Narut Charoensri. 2555. Vietnam and Thailand: Strategic Partners for Logistics in the GMS. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3(1): หน้า 171-188
นรุตม์ เจริญศรี. 2554. “ญี่ปุ่นกับเส้นทางคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: ผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ,” บทความนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. 20-21 ตุลาคม 2554
นรุตม์ เจริญศรี. 2552. “สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และการจัดระเบียบอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง,” บทความนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 15-17 ตุลาคม 2552
นรุตม์ เจริญศรี. 2552. “ทุนญี่ปุ่น: ภูมิภาคนิยมและภูมิภาคานุวัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,” บทความนำเสนอใน โครงการประชุมทางวิชาการเรื่องเอเชียตะวันออกศึกษา. กรุงเทพฯ. 25-26 พฤศจิกายน 2551
นรุตม์ เจริญศรี. 2551. “ทุนญี่ปุ่นกับระเบียงเศรษฐกิจ: ภูมิภาคานุวัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,” บทความนำเสนอใน การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13 พฤศจิกายน 2551
นรุตม์ เจริญศรี. 2550. “วาทกรรมการพัฒนาและบทบาททุนญี่ปุ่นในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง: บทศึกษารัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์,” บทความนำเสนอใน การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). กรุงเทพฯ.13-14 ธันวาคม 2550
Narut Charoensri. 2012. “Vietnam and Thailand: Strategic Partners for Logistics in the GMS”, for The Fourth International Conference on Vietnamese Studies (ICVNS2012), the Vietnam National Convention Centre, Hanoi, Vietnam, 26-28 November, 2012
Narut Charoensri. 2010. “Japan and East-West Economic Corridor: Intentions and Interests,” Paper presented at the Japanese Studies Centre, University of Social Science & Humanities, National University of Vietnam, Ho Chi Minh City: Vietnam, 29-30 October 2010
Narut Charoensri. 2009. “Japan and the Greater Mekong Subregion (GMS) Cooperation,” Paper presented at the Second International Conference of the Japanese Studies Association in Southeast-Asia, Hanoi: Vietnam, 22-23 October 2009