ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา

MALINEE KUMSUPA


66 5394 2954
 Email: kumsupa@hotmail.comMY CLASSES

127328 : การเมืองและการปกครองของรัสเซีย
127711 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
127400 : สัมมนาและรายงานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
127796 : สัมมนาการปกครองเมืองและการปกครองท้องถิ่น
127202 : ปรัชญาการเมืองคลาสสิคและจริยธรรม
127328 : การเมืองและการปกครองของรัสเซีย
127415 : การเมืองกับวัฒนธรรม

MY PUBLICATIONS

โครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (โครงการวิจัยเนื่องในวาระ 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.)
โครงการวิจัยทาเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย
โครงการวิจัยทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย
พัฒนาการกฎหมายของรัฐไทยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2540-2555
การประเมินปัญหาและแสงหาทางออกร่วมกันของชาวเชียงใหม่: กรณีความขัดแย้งในสังคมไทย