ผศ.ดร. กัญญณัฏฐา อิธินิติวุฒิ

KANYANATTHA ITTHINITIWOOT


66 5394 2999 ext 109,66 5394 2992
 Email: kanyanattha@gmail.comMY CLASSES

126359 : สหกิจศึกษา
126428 : การกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
126711 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

MY PUBLICATIONS

การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550