อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี

JANTANA SUTTIJAREE


66 5394 2999 ext 115
 Email: jantanaped@gmail.comMY CLASSES

127312 : การเมืองและการปกครองของไทย 1
127792 : สัมมนาและการปกครองของไทย
127789 : หัวข้อเลือกสรรทางการเมืองและการปกครอง
127313 : การเมืองและการปกครองของไทย 2
127492 : สัมมนาการเมืองและการปกครองของไทย

MY PUBLICATIONS

ผลกระทบของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐไทย พ.ศ.2540-2555 ต่อบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการติดตามและประเมินผล"แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่"
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชน
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน
Transfer of Basic Education Institute to Local Government organization 2011