อ. เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

BENJAMAS NILLSUWAN


66 5394 2999 ext 119
 Email: benjamas.polsci@gmail.comMY CLASSES

ลาศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)

MY PUBLICATIONS

เขียนบทความส่งวารสารญี่ปุนศึกษา
[2557] เบญจมาศ นิลสุวรรณ์. ญี่ปุ่นในเวทีภูมิภาคหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997-1998 :แนวคิดริเริ่มเชียงใหม่ (The Chiang Mai Initiative).วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 31 ฉบับที่2 เดือนตุลาคม 2557-มีนาคม 2558
ส่งบทความตีพิมพ์ 1 บทความ ภายในเดือนมิถุนายน 2558 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
ส่งบทความวิชาการ เรื่อง "ญี่ปุ่นในเวทีภูมิภาคหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997-1998 :แนวคิดริเริ่มเชียงใหม่ (The Chiang Mai Initiative)"เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารญีปุ่นศึกษา (อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขบทความ)
ส่งบทความวิชาการ เรื่อง "Public Health vs International Trade: Thailand’s Experience in Issuing Compulsory Licensing for Medicines" เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร The Canadian Journal of Development Studies (อยู่ในขั้นตอน Under Review)