ผศ. อโณทัย วัฒนาพร

ANOTHAI WATTANAPORN


66 5394 2999 ext 106
 Email: -MY CLASSES

127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127314 : การเมืองและการปกครองภาคเหนือตอนบน
127714 : ทฤษฎีและแนวคิดการเมืองเปรียบเทียบ
127794 : สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย
127101 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127204 : แนวคิดและทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบ

MY PUBLICATIONS

นำเสนอบทความในงานวันรัฐศาสตร์ฯแห่งชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดภาคเหนือ
โครงการการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น กรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร
การแข่งขันทางการเมืองในการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 : ศึกษาเปรียบเทียบเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 5 จังหวัดเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนบ้านหนองเหียง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
นำเสนอบทความ เรื่อง การแข่งขันทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน