อ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล

ALONGKORN KUTRAKUL


-
 Email: -MY CLASSES

128203 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
128308 : การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
128309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
128310 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128325 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
128481 : สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
128435 : นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

MY PUBLICATIONS

อลงกรณ์:คูตระกูล. Process and Dynamics of Social Innovation: Case Studies of Local Initiatives in Northern Thailand. Japan Social Innovation Journal 2013 ; 3 : 12 - 18. (วารสาร)
โครงการศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย (ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ใน 4 จังหวัด 4 ภาค). กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; 2006. 106หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
ใครสร้างนวัตกรรมสังคมในชุมชนท้องถิ่น? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสังคม หรือชุมชน. ใน : จรัส สุวรรณมาลา และวีระศักดิ์ เครือเทพ. ประเด็นท้าทายการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย. 1. : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2011 หน้า -. (หนังสือบางบท)
An analysis of Public Administration Evolution: A Cultural Perspective 1 รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 1 13 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
การจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐภายใต้กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล 1 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับพิเศษ) 12 เชียงใหม่ 2009 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
Social Innovation: Case Studies of Local Initiative in Northern Thailand. The 4th Asian Public Administration Network Doctoral Student Conference Bangkok, Thailand หน้า -. 2010. 5 ก.ย. 3 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
การสร้างและบูรณาการนวัตกรรมสังคมด้วยการร่วมมือกันโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง. "ฝ่าวิกฤตประเทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม่" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน้า -. 2009. 5 เม.ย. 1 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
โครงการวิจัยสมรรถนะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2020
การจัดการความรู้ชุมชนร่วมกัน : กรณีศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์โอทอปในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการติดตามและประเมินผล"แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่"
การจัดทำคลังข้อสอบและมาตรฐานทางวิชาชีพด้านนักบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)