การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

       
                  อ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา

อ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา
นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Modernized Siam, Migration Subjects and Nationalization 
ในการประชุมวิชาการระดั
บนานาชาติ The 2017 AAS-in Asia Conference
ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 ณ Korea University กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่อคลิก

                  อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์

อ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์
นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The last opium war?: roles of the State and opium poppy eradication in northern Thailand 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Public Policy ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
ผู้สนใจสามารถอ่านบทความคลิก

                  อ.ดร.lee

อาจารย์ ดร. Lee Kian Cheng
ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Smart city and cultural diplomacy: Transnational connectivity in innovation services 
ในการประชุมวิชาการระดั
บนานาชาติ The 3rd International Conference on Public Policy ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
ผู้สนใจสามารถอ่านบทความคลิก


                  อ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ุ

อ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ุ

 •   หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ:


                 ผศ. อโณทัย วัฒนาพร

ผศ. อโณทัย วัฒนาพร

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


                รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง, หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น

ความชำนาญและความสนใจ: -


               อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


              อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

อ.ดร.ฐิติวัฒิ  บุญยวงศ์วิวัชร

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


             อ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา

อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

ความชำนาญและความสนใจ: -


           อ. พินสุดา วงศ์อนันต์

อ. พินสุดา วงศ์อนันต์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ.ภาณุวัฒน์ พันธ์ุประเสริฐ

อ. ภาณุวัฒน์ พันธ์ุประเสริฐ

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ. มานิตา หนูสวัสดิ์

อ. มานิตา  หนูสวัสดิ์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ. ราม โชติคุต

อ. ราม โชติคุต

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (ผู้ช่วยคณบดี)

ความชำนาญและความสนใจ: -


.
            อ. สุพิชฌาย์ ปัญญา

อ. สุพิชฌาย์ ปัญญา

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ความชำนาญและความสนใจ: -


            ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา

ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา

 •   หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


             รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: นโยบายสาธารณะ การบริหารราชการไทย การบริหารท้องถิ่น จริยธรรมสำหรับนักบริหาร


             ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล

ผศ.ดร. อลงกรณ์  คูตระกูล

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษา)

ความชำนาญและความสนใจ: -

           
             อ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์

อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้ช่วยคณบดี)

ความชำนาญและความสนใจ: 


            อ.ดร. พนม กุณาวงศ์

อ.ดร. พนม กุณาวงศ์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ความชำนาญและความสนใจ: -


           รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ:-


            อ.ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

อ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


          อ.ดร. วลีรัตน์ แสงไชย

อ.ดร.วลีรัตน์ แสงไชย

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


           อ.ดร. สกล บุญสิน

อ.ดร. สกล บุญสิน

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


          อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

อ.ดร.อุดมโชค  อาษาวิมลกิจ

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


          อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

อ.พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความชำนาญและความสนใจ: -


           ผศ.ดร. กัญญณัฏฐา อิธินิติวุฒิ

ผศ.ดร. กัญญณัฏฐา  อิทธินิติวุฒิ

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล

ผศ.ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


          อ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ

อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


           lee Kian cheng

อ.ดร. Lee Kian Cheng

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


           อ. ฑภิพร สุพร

อ.ฑภิพร สุพร

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ. นรุตม์ เจริญศรี

อ.นรุตม์ เจริญศรี

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ. เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

อ.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


            อ.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

อ.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


             อ.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี

อ.อัจฉรา บรรจงประเสริฐ

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -


              อ. อัจฉรียา สายศิลป์

อ.อัจฉรียา สายศิลป์

 •   อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

ความชำนาญและความสนใจ: -