งานสัมมนานำเสนอผลงานเรื่อง การดำเนินนโยบายบูรณาการผู้ย้ายถิ่นของสหภาพยุโรป: บทเรียนต่ออาเซียน

งานสัมมนานำเสนอผลงานเรื่อง การดำเนินนโยบายบูรณาการผู้ย้ายถิ่นของสหภาพยุโรป:  บทเรียนต่ออาเซียน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องระชุม 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ​อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม