งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
1.1 
การเสวนาในหัวข้อ "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม
1.2 
การประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 ​รายละเอียดเพิ่มเติม