ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ฯ

ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
1.  อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ประชาไท ในหัวข้อข่าว "ปฏิรูปกองทัพ" คือทำให้กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือนเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ https://prachatai.com/journal/2017/07/72532
 
2. อาจารย์นรุตม์ เจริญศรี.  2560.  "บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Connectography:  Mapping the future of global civilization."  วารสารสังคมศาสตร์. 47, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 193-198.  วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/4abb938153f1eb2153a1e176a5c5f202
 
3. การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
   3.1 อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Modernized Siam, Migration Subjects and Nationalization ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 AAS-in Asia Conference ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 ณ Korea University กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่อได้ที่ http://tinyurl.com/lmzejxy
 
   3.2 อาจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The last opium war?: roles of the State and opium poppy eradication in northern Thailand ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Public Policy ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://www.ippapublicpolicy.org//file/paper/594a40905f39f.pdf
 
   3.3 อาจารย์ ดร. Lee Kian Cheng ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Smart city and cultural diplomacy: Transnational connectivity in innovation services ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Public Policy ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ผู้สนใจสามารถอ่านบทความได้ที่ http://www.ippapublicpolicy.org//file/paper/593a461041596.pdf