การประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัยฯ

การประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/forms/tmsGlfJhoLxH60lc2 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ​

Attachments

 

202-Con-เผยแพร่ผลงานศูนย์วิจัยNIDA-25Aug17.pdf

  • PDF
  • 221.02 kB
  • 2017-08-04 17:29:50