ขอเรียนเชิญท่านให้ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ประเทศไทยกำลังดำเนินการการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

โดยมีการปรับกฎหมายใหม่  
ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) และมีข้อเสนอเพิ่มเติม 

สามารถเข้าไปได้ในลิงค์นี้เลยครับ  
------------------------------------------  
ขอเรียนเชิญท่านให้ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยท่านสามารถให้ความเห็นได้ที่  http://www.sti.or.th/law/