การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมมีค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่
วมการอบรมได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebEIYmhCGRHs-gvGqspHJZ4nyjxa5cqUmCIiiS7AwyN0PbsA/viewform?c=0&w=1 จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ​

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Attachments

 

135-Training-Mplus-29-30June17.pdf

  • PDF
  • 282.07 kB
  • 2017-05-25 12:38:51