การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพสำหรับนักวิชาการใน สปป. ลาว และภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ด่วน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพสำหรับนักวิชาการใน สปป. ลาว และภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดมหาสารคาม
(ผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง และที่พัก สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลื
อกให้เข้าอบรม)
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ​


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Attachments

 

136-Training-HumanRights-9-11June17 (1).pdf

  • PDF
  • 233.76 kB
  • 2017-05-25 12:36:13