ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย ประจำเดือน มีนาคม 2560

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
แจ้งข่าวสารงานวิจัยที่น่าสนใจ ประจำเดือน มีนาคม 2560


ข่าวการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 (The 4th National Conference on Public Affairs Management:  Public Affairs Management Under Thailand 4.0) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับผลงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/cola/conference/r/pm2017 ​
2.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership:  Toward Smart Growth and Sustainable Solutions วันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 การประชุมมีค่าลงทะเบียน USD150 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.colaconferences.com/en/conference/r/gpml2017 ​
3. สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ กฎหมาย นโยบายและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfu.ac.th/school/law2015/?page_id=978 ​
4.สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (the Training on Research Impact Assessment) รุ่นที่ 4 เป็นวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2017/03/ria4/ ​
ข่าวทุนสนับสนุนการวิจัย
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ
    1.1 การละเมิดอำนาจศาล:  ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ 
    1.2 ความเพียงพอของงบประมาณกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ถึงวันที่19 เมษายน 2560 ​
     รายละเอียดเพิ่มเติม
2. สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ "พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ" ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ​
    รายละเอียดเพิ่มเติม
​  
ข่าวอื่นๆ
1. สำนักหอสมุดประชาสัมพันธ์บริการ Journal Selector ซึ่งเป็นบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://library.cmu.ac.th/journalselector/

Attachments

 

084-Fund-ศาลรัฐธรรมนูญ-DL19Apr17.pdf

  • PDF
  • 911.04 kB
  • 2017-03-30 10:35:05

082-Fund-KPI-ร7-DL30Apr17.pdf

  • PDF
  • 392.82 kB
  • 2017-03-30 10:36:31