โครงการอบรม Digital Literacy for Education Equality

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corners) และบริษัทกูเกิล ประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital Literacy for Education Equality จำนวน 4 หลักสูตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสการครบรอบความสัมพันธ์อันดี 200 ปี ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา

กลุ่มเป้าหมาย
 • นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครู จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
 • นักศึกษามหาวิทยาลัย
 • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถานที่ ห้องสืบค้นข้อมูล อาคาร 50 ปีคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หลักสูตร วันที่อบรม กำหนดการ ลงทะเบียน
1. G- Suite for Education 22 สิงหาคม 2561 DOWNLOAD คลิกลงทะเบียน
2. Google for Digital Economy 19 กันยายน 2561 DOWNLOAD คลิกลงทะเบียน
3. Earth & Map 17 ตุลาคม 2561 DOWNLOAD คลิกลงทะเบียน
4. YouTube 14 พฤศจิกายน 2561 DOWNLOAD คลิกลงทะเบียน

Attachments

 

กำหนดการ-1.pdf

 • PDF
 • 174.30 kB
 • 2018-08-02 07:46:41

กำหนดการ-2.pdf

 • PDF
 • 74.60 kB
 • 2018-08-02 07:46:45

กำหนดการ-3.pdf

 • PDF
 • 63.66 kB
 • 2018-08-02 07:46:49

กำหนดการ-4.pdf

 • PDF
 • 76.02 kB
 • 2018-08-02 07:46:54