รัฐศาสตร์เสวนา ชุด Research Corner | ห้องเรียนวิจัย ครั้งที่ 1: "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"

รัฐศาสตร์เสวนา ชุด Research Corner | ห้องเรียนวิจัย ครั้งที่ 1: "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ กรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม (วช.) และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 (วช.)

หัวข้อบรรยาย:
(1) ทางเลือกทางวิชาการ (การวิจัยทางด้านนโยบาย ทางวิชาการ และวิจัยรับใช้สังคม)
(2) เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน

วัน-เวลา: วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) กด "Yes (ใช่)" ในอีเมลเชิญฉบับนี้ (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ Google Calendar ค่ะ)
(2) แจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล research.polcmu@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-2995
(3) ลงทะเบียนที่ link: https://goo.gl/forms/vctVfSYqk6Beznk53 ภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่องานวิจัยและบริการวิชาการจักได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แหมาะสมกับจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป