โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หลักสูตร ผู้สูงอายุ “พลังของแผ่นดิน”: ให้ และ ได้ อะไรจากรัฐ ?ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตร  ผู้สูงอายุ “พลังของแผ่นดิน”: ให้ และ ได้ อะไรจากรัฐ ?

จัดขึ้นเพื่อ

 • เตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับผู้สูงอายุต่อการเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" ของประเทศไทย
 • สร้างทัศนคติ วิธีคิด ที่ถูกต้อง สำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
 • ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการนำเสนอแนวทางพัฒนาประเทศภายใต้สภาวะ "สังคมผู้สูงอายุ"
กลุ่มเป้าหมาย
 •  รุ่นที่ 1 - บุคลากรของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน
 •  รุ่นที่ 2 - กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรม สวัสดิการ และศักยภาพของผู้สูงอายุใน อปท. จำนวน 40 คน
 
วัน - สถานที่
 •  รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
 •  รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560         
        ณ ห้องพลอยชมพู กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

วิทยากร
 • อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.พินสุดา วงศ์อนันต์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.มานิตา หนูสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายมานพ ตันสุภายน
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • นายธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ 
นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • นายวรพงษ์ บุญเคลือบ 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ.เชียงใหม่

สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน1. แสกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ เพื่อยืนยันรายชื่อการเข้าร่วมอบรม 
    ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-026-3518 (คุณผึ้ง)
 

Galleries

 

208010.jpg
208010.jpg
QR-PJ03-2017 (1).png
QR-PJ03-2017 (1).png