ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสั
มภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 (แผน ข) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

Attachments

 

ป.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบ 2 -2560.pdf

  • PDF
  • 63.07 kB
  • 2017-06-15 15:30:52

ป.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบ 3 -2560.pdf

  • PDF
  • 90.12 kB
  • 2017-06-15 15:31:20