สำนักการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ " “Samuel P. Huntington & Francis Fukuyama ว่าด้วยความเป็นระเบียบทางการเมือง: มิติการเปรียบเทียบ”"

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 26  เมษายน  2560  

ณ ห้อง PSB1101 อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.30 - 16.30 น.ในหัวข้อ  “Samuel P. Huntington & Francis Fukuyama  ว่าด้วยความเป็นระเบียบทางการเมือง: มิติการเปรียบเทียบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เจนวิทย์การ
อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร
อาจารย์พินสุดา วงศ์อนันต์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟัง


การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา
การเมืองในชีวิตประจำวัน(127100)และการเมืองเปรียบเทียบ(127204)

Galleries

 

--------------------------------------”.jpg
--------------------------------------”.jpg