คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ THAI MOOC

หลักสูตรออนไลน์  โดยมหาวิทยาลัยไวเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


THAIMOOC


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ ดังนี้

  • การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ANTI CORRUPTION IN THAILAND
  เนื้อหาหลักสูตร 
- ความหมายของการทุจริตในสังคมไทยและมุมมองการทุจริต
- สาเหตุของการทุจริตในสังคมไทย
- รูปแบบการทุจริตและผลกระทบของการทุจริต
- กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย

โดยคณาจารย์ผู้สอนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
 
  • การเป็นพลเมืองดี CITIZENSHIP 

เนื้อหาหลักสูตร
ความสำคัญของการศึกษาและความหมายของ "การเป็นพลเมือง"
- พัฒนาการและสิทธิ/หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
- พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
- พลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- พลเมืองตัวอย่างและบทสรุป

โดยคณาจารย์ผู้สอนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
- อาจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
- อาจารย์พินสุดา วงศ์อนันต์
- อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์
- อาจารย์ราม โชติคุต

เรียนฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเข้าเรียนได้ที่ 
https://www.thaimooc.org/

เครื่องคอมพิวเตอร์ แท๊บเลตและสมาร์ทโฟนสำหรับการเข้าใช้งานระบบ THAI MOOC

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ Windows7 ขึ้นไป
  • CPU ความเร็ว 2.5 GHz ขึ้นไป
  • RAM 4 GB ขึ้นไป
  • ความละเอียดหน้าจอ  1024 x 768 -7howx
สำหรับแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
  • IOS version 5 ขึ้นไป และ Android version 4.0 ขึ้นไป
  • CPU ความเร็วตั้งแต่ 1 GHz ขึ้นไป
  • RAM 512 MB ขึ้นไป
  • ความละเอียดหน้าจอตั้งแต่ 640 x 960 pixel ขึ้นไป     


 

Galleries

 

18035356_10154271841911326_1628235904_n.jpg
18035356_10154271841911326_1628235904_n.jpg
18009481_10154271841906326_59369745_n.jpg
18009481_10154271841906326_59369745_n.jpg