สำนักวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดกิจกรรมโครงการวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560สำนักวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ทีผ่านมา. ณ ห้องประชุม 2204  อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Galleries

 

19620101_10213493931086529_1460313579_o.jpg
19620101_10213493931086529_1460313579_o.jpg
19688381_10213493931326535_617851751_o.jpg
19688381_10213493931326535_617851751_o.jpg