ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ“เรียนรู้การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี"

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ“เรียนรู้การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
:Learning about local government in Germany”


 
 
เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาวิชาการ “เรียนรู้การปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Learning about local government in Germany)” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.
 
โดย Mr.Hagen E.W. Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก Mr.Michael Glos อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” อีกทั้งยังได้มีการถอดบทเรียน “การปกครองท้องถิ่นของเยอรมนีเปรียบเทียบไทยเพื่อเรียนรู้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” วิทยากรโดย อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อ.ถิรายุส์ บำบัด หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจคณาจารย์จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นจำนวน 30 ท่าน
 
 
 

Galleries

 

IMG_5930.JPG
IMG_5930.JPG
IMG_5997.JPG
IMG_5997.JPG
IMG_5989.JPG
IMG_5989.JPG
IMG_6005.JPG
IMG_6005.JPG
IMG_6011 - Copy.JPG
IMG_6011 - Copy.JPG
IMG_6013 - Copy.JPG
IMG_6013 - Copy.JPG
IMG_6058.JPG
IMG_6058.JPG
IMG_6141.JPG
IMG_6141.JPG
IMG_6181.JPG
IMG_6181.JPG
IMG_6186.JPG
IMG_6186.JPG
IMG_6215.JPG
IMG_6215.JPG
IMG_6222.JPG
IMG_6222.JPG
IMG_6270.JPG
IMG_6270.JPG
IMG_5952.JPG
IMG_5952.JPG